Voor een juiste weergave van de site dient u javascript in te schakelen
Login voor leden
email
password

Agenda


Ouderdag

datum: 23/03/2018
tijd: 10:00

English below

Beste leden,

Dit studiejaar wordt er door de UHSK weer een Ouderdag georganiseerd. Op vrijdag 23 maart 2017 geven wij jullie ouder(s)/verzorger(s) de kans om een kijkje te nemen in jullie Utrechtse leven. De dag zal beginnen in het Academiegebouw. Verder bevat het programma een hoorcollege door Beatrice de Graaf en een werkcollege door één van onze docenten, een rondvaart door de grachten van het historische centrum van Utrecht, een verzorgde lunch en wordt er afgesloten met een borrel.

Je kan met maximaal twee andere personen deelnemen aan de Ouderdag. Dit betekent dat je één of beide van je ouder(s)/verzorger(s) mag meenemen. Je kan uiteraard ook besluiten om een ander familielid mee te nemen. De kosten voor de gehele Ouderdag bedragen € 14,- per persoon. Dit bedrag geldt voor zowel de student als de ouder(s)/verzorger(s).

Het is ook voor ouderejaars mogelijk om deel te nemen. Aanmelden moet per e-mail voor vrijdag 9 maart. Mail naar uhsk.ouderdagcommissie@gmail.com jouw eigen naam en/of die van de andere deelnemers.

Uw inschrijving is compleet op het moment dat wij een aanmeldingsmail en een overboeking van u hebben ontvangen. Wij willen u vragen om dit bedrag voor maandag 12 maart over te maken op NL 39 INGB 00 05 36 03 14 t.a.v. Utrechtse Historische Studentenkring o.v.v. Ouderdag 2017-2018. Gelieve hierbij ook uw namen duidelijk te vermelden.

Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Neem bij interesse contact met ons op. 

De Ouderdagcommissie 2017/2018,

Nina van der Bent, Eef Brands, Marco Hol, Bram Kuiper, Ellen Linderhof en Sjors Nab

---------------------------------------------------------------------------

Lees meer >>
Ouderdag
vrijdag 23 mrt 2018 

English below

Beste leden,

Dit studiejaar wordt er door de UHSK weer een Ouderdag georganiseerd. Op vrijdag 23 maart 2017 geven wij jullie ouder(s)/verzorger(s) de kans om een kijkje te nemen in jullie Utrechtse leven. De dag zal beginnen in het Academiegebouw. Verder bevat het programma een hoorcollege door Beatrice de Graaf en een werkcollege door één van onze docenten, een rondvaart door de grachten van het historische centrum van Utrecht, een verzorgde lunch en wordt er afgesloten met een borrel.

Je kan met maximaal twee andere personen deelnemen aan de Ouderdag. Dit betekent dat je één of beide van je ouder(s)/verzorger(s) mag meenemen. Je kan uiteraard ook besluiten om een ander familielid mee te nemen. De kosten voor de gehele Ouderdag bedragen € 14,- per persoon. Dit bedrag geldt voor zowel de student als de ouder(s)/verzorger(s).

Het is ook voor ouderejaars mogelijk om deel te nemen. Aanmelden moet per e-mail voor vrijdag 9 maart. Mail naar uhsk.ouderdagcommissie@gmail.com jouw eigen naam en/of die van de andere deelnemers.

Uw inschrijving is compleet op het moment dat wij een aanmeldingsmail en een overboeking van u hebben ontvangen. Wij willen u vragen om dit bedrag voor maandag 12 maart over te maken op NL 39 INGB 00 05 36 03 14 t.a.v. Utrechtse Historische Studentenkring o.v.v. Ouderdag 2017-2018. Gelieve hierbij ook uw namen duidelijk te vermelden.

Ook zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Neem bij interesse contact met ons op. 

De Ouderdagcommissie 2017/2018,

Nina van der Bent, Eef Brands, Marco Hol, Bram Kuiper, Ellen Linderhof en Sjors Nab

---------------------------------------------------------------------------

Lees meer
Grote Reis 2018 Zagreb en
vrijdag 13 apr 2018 

Lieve UHSK’ers,

April begint dichterbij te komen! Van de 13e tot en met de 22e zullen we een grootse reis langs de besneeuwde bergen, de blauwe meren en vooral de bruisende hoofdsteden van Slovenië en Kroatië maken. Op vrijdag de 13e (hihi) vliegen we naar Zagreb, waar we meteen de bus naar Ljubljana zullen nemen. Hier zullen we blijven t/m dinsdag de 17e omdat we dan de bus terug naar Zagreb zullen nemen. Vanaf dinsdag de 17e t/m zaterdag de 21e zullen we in Zagreb verblijven. Op zowel de 16e als de 20e zullen we de hoofdsteden verlaten om andere gebieden van Slovenië en Kroatië te ontdekken. Op zondag de 22e zullen we in de ochtend weer terugvliegen naar onze kleine postzegel. Informatie over de vertrektijd op vrijdag de 13e zal in het evenement verschijnen en via de mail verstuurd worden. De kosten van de Grote Reis 2018 bedragen 440 euro.

Op vrijdag 12 januari zullen de inschrijvingen op de UHSK-kamer zijn, vanaf 10:00 tot 10:15! We hebben in totaal 38 plekjes vrij. We zullen hetzelfde inschrijfconcept als bij de Kleine Reis gebruiken. Dit houdt in dat we geen rekening houden de volgorde waarop jullie zullen verschijnen, en dat we zodra er meer dan 38 mensen zijn om 10:15 met een loting zullen beslissen wie er mee gaat. Let er dus op dat we het iets overzichtelijker hebben proberen te maken door “ben er voor 10:01” in “ben er tussen 10:00 tot 10:15” hebben veranderd. Om aan twijfel, toeval en onzekerheid te ontkomen is het dus verstandig om er ruim voor 10:15 te zijn. Iedereen die er voor 10:15 is doet mee aan de loting als er geen plekken meer vrij zijn. Zodra je een minuut later komt sta je direct op de reservelijst, achter de mensen die eventueel buiten de loting vallen. Er zijn bij de Grote Reis geen plekken gereserveerd voor eerstejaars.

Als jullie vragen hebben over de reis of de inschrijvingen, mail dan naar excursiecommissie@uhsk.nl, stuur ons een bericht op Instagram of vraag het een van de Excommers. We hebben ons best gedaan (en zijn er nog druk mee bezig) om de Grote Reis 2018 onvergetelijk te laten worden en zien jullie graag tijdens de inschrijvingen op vrijdag 12 januari!

Om verwarring te voorkomen volgen hier enkele verhelderingen omtrent de inschrijvingen vrijdag:
- De inschrijving vindt plaats op de UHSK kamer.
-Tussen 10:00 en 10:15 heb je, als je je inschrijft, recht om mee te doen aan de loting.
- Er wordt alleen geloot als er om 10:15 stipt meer dan 38 man voor de kamer staat. 
-Het is mogelijk om of jezelf OF iemand anders in te schrijven. Als je iemand anders inschrijft is het belangrijk dat je over persoonsgegevens van diegene beschikt, het is belangrijk dat degene die je inschrijft zelf vrijdag de machtiging ondertekend (onderaan dit bericht staan de precieze gegevens die je nodig hebt). Degene die jou in schrijft hoeft geen lid van de UHSK te zijn. Mocht je verhinderd zijn de machtiging vrijdag te ondertekenen, spreek dan de Excom aan of stuur een berichtje/mail.
-Er is plek voor 38 deelnemers op de Grote Reis.
- Iedereen die na 10:15 zich komt inschrijven wordt automatisch op de reservelijst gezet, onder de eventuele reservelijst die volgt uit de loting. 
-Gegevens die je nodig hebt voor de inschrijving:
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Allergieën en of bijzonderheden
Eerste/ouderejaars (overzicht)
IBAN
Noodnummer
ID/Paspoort (documentnummer, verloopdatum, land van uitgave, nationaliteit, persoonsnummer)
___________________________________________________

Dear UHSK members,

April is closing in! From the 13th till the 22nd we will travel across snowy mountains, blue lakes and lively capital cities of Slovenia and Croatia. On Friday the 13th (jokes) we will fly to Zagreb, where we will immediately take the bus to Ljubljana. We will stay there till the Tuesday the 17th, and will take the bus back to Zagreb that day. From Tuesday the 17th till Saturday the 21st we will stay in this lovely capital. On both the 16th and the 20th we will leave the capitals to discover other areas in Slovenia and Croatia. On Sunday the 22nd we will fly back to our little post stamp in the morning. Information about when we leave on Friday the 13th will appear in the event en will be sent to you by email. The Big Trip 2018 will cost 440 euro’s.

On Friday the 12th of January you can enlist on the UHSK-kamer, between 10:00 and 10:15 AM. We have 38 spots free. We will hold on to the same enlistment concept we used with the Small Trip. This means that being earlier than others does not affect the enlistment, and that we will use ballot papers if the limit of 38 has been reached at 10:15 AM. Note that we changed “be there before 10:01” in “be there between 10:00 and 10:15 AM”. Do not tempt fate by showing up at 10:15 AM, so we recommend being there comfortably before 10:15 AM. Everyone that is present at before 10:15 joins the draw, if you are later you will join the reserve list. There are no spots reserved for first year students.

If you have any questions about the trip or the enlistment, feel free to contact us on excursiecommisie@uhsk.nl, Instagram, or ask one of the Excom members. We have tried our best (and are still doing) to make the Big Trip 2018 unforgettable and hope to see you all on Friday the 12th of January!

To prevent confusion we would like to clarify the how the enlistment will be done this Friday:
- You can enlist yourself at the UHSK room
-If you enlist between 10:00 and 10:15 you have the right to join the 'lotery'. 
- There will only be a draw if we have no free spots left at 10:15.
-It is possible to enlist yourself OR someone else. If you enlist someone else, it is important that you know their personal information, and that the person signs the authorisation for the payment (at the bottom of this message you can find which personal information you need). This person doesn't have to be a member of the UHSK. If for some reason the person that you enlist can’t fill in the authorisation for the payment, please let him/her send a message to the Excom.
-There are 38 free spots for participants
-The personal info you need for the enlistment
Name
Telephone number
Date of birth
First year/seniors
Allergies and or special things we need to know
Your bank number
Emergency number
ID/passport (document number, expiring date, country of issue, nationality, personal number)

Sincerely,

The Excursion Committee

Lees meer
Grote Reis 2018 Zagreb en
zaterdag 14 apr 2018 

Lieve UHSK’ers,

April begint dichterbij te komen! Van de 13e tot en met de 22e zullen we een grootse reis langs de besneeuwde bergen, de blauwe meren en vooral de bruisende hoofdsteden van Slovenië en Kroatië maken. Op vrijdag de 13e (hihi) vliegen we naar Zagreb, waar we meteen de bus naar Ljubljana zullen nemen. Hier zullen we blijven t/m dinsdag de 17e omdat we dan de bus terug naar Zagreb zullen nemen. Vanaf dinsdag de 17e t/m zaterdag de 21e zullen we in Zagreb verblijven. Op zowel de 16e als de 20e zullen we de hoofdsteden verlaten om andere gebieden van Slovenië en Kroatië te ontdekken. Op zondag de 22e zullen we in de ochtend weer terugvliegen naar onze kleine postzegel. Informatie over de vertrektijd op vrijdag de 13e zal in het evenement verschijnen en via de mail verstuurd worden. De kosten van de Grote Reis 2018 bedragen 440 euro.

Op vrijdag 12 januari zullen de inschrijvingen op de UHSK-kamer zijn, vanaf 10:00 tot 10:15! We hebben in totaal 38 plekjes vrij. We zullen hetzelfde inschrijfconcept als bij de Kleine Reis gebruiken. Dit houdt in dat we geen rekening houden de volgorde waarop jullie zullen verschijnen, en dat we zodra er meer dan 38 mensen zijn om 10:15 met een loting zullen beslissen wie er mee gaat. Let er dus op dat we het iets overzichtelijker hebben proberen te maken door “ben er voor 10:01” in “ben er tussen 10:00 tot 10:15” hebben veranderd. Om aan twijfel, toeval en onzekerheid te ontkomen is het dus verstandig om er ruim voor 10:15 te zijn. Iedereen die er voor 10:15 is doet mee aan de loting als er geen plekken meer vrij zijn. Zodra je een minuut later komt sta je direct op de reservelijst, achter de mensen die eventueel buiten de loting vallen. Er zijn bij de Grote Reis geen plekken gereserveerd voor eerstejaars.

Als jullie vragen hebben over de reis of de inschrijvingen, mail dan naar excursiecommissie@uhsk.nl, stuur ons een bericht op Instagram of vraag het een van de Excommers. We hebben ons best gedaan (en zijn er nog druk mee bezig) om de Grote Reis 2018 onvergetelijk te laten worden en zien jullie graag tijdens de inschrijvingen op vrijdag 12 januari!

Om verwarring te voorkomen volgen hier enkele verhelderingen omtrent de inschrijvingen vrijdag:
- De inschrijving vindt plaats op de UHSK kamer.
-Tussen 10:00 en 10:15 heb je, als je je inschrijft, recht om mee te doen aan de loting.
- Er wordt alleen geloot als er om 10:15 stipt meer dan 38 man voor de kamer staat. 
-Het is mogelijk om of jezelf OF iemand anders in te schrijven. Als je iemand anders inschrijft is het belangrijk dat je over persoonsgegevens van diegene beschikt, het is belangrijk dat degene die je inschrijft zelf vrijdag de machtiging ondertekend (onderaan dit bericht staan de precieze gegevens die je nodig hebt). Degene die jou in schrijft hoeft geen lid van de UHSK te zijn. Mocht je verhinderd zijn de machtiging vrijdag te ondertekenen, spreek dan de Excom aan of stuur een berichtje/mail.
-Er is plek voor 38 deelnemers op de Grote Reis.
- Iedereen die na 10:15 zich komt inschrijven wordt automatisch op de reservelijst gezet, onder de eventuele reservelijst die volgt uit de loting. 
-Gegevens die je nodig hebt voor de inschrijving:
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Allergieën en of bijzonderheden
Eerste/ouderejaars (overzicht)
IBAN
Noodnummer
ID/Paspoort (documentnummer, verloopdatum, land van uitgave, nationaliteit, persoonsnummer)
___________________________________________________

Dear UHSK members,

April is closing in! From the 13th till the 22nd we will travel across snowy mountains, blue lakes and lively capital cities of Slovenia and Croatia. On Friday the 13th (jokes) we will fly to Zagreb, where we will immediately take the bus to Ljubljana. We will stay there till the Tuesday the 17th, and will take the bus back to Zagreb that day. From Tuesday the 17th till Saturday the 21st we will stay in this lovely capital. On both the 16th and the 20th we will leave the capitals to discover other areas in Slovenia and Croatia. On Sunday the 22nd we will fly back to our little post stamp in the morning. Information about when we leave on Friday the 13th will appear in the event en will be sent to you by email. The Big Trip 2018 will cost 440 euro’s.

On Friday the 12th of January you can enlist on the UHSK-kamer, between 10:00 and 10:15 AM. We have 38 spots free. We will hold on to the same enlistment concept we used with the Small Trip. This means that being earlier than others does not affect the enlistment, and that we will use ballot papers if the limit of 38 has been reached at 10:15 AM. Note that we changed “be there before 10:01” in “be there between 10:00 and 10:15 AM”. Do not tempt fate by showing up at 10:15 AM, so we recommend being there comfortably before 10:15 AM. Everyone that is present at before 10:15 joins the draw, if you are later you will join the reserve list. There are no spots reserved for first year students.

If you have any questions about the trip or the enlistment, feel free to contact us on excursiecommisie@uhsk.nl, Instagram, or ask one of the Excom members. We have tried our best (and are still doing) to make the Big Trip 2018 unforgettable and hope to see you all on Friday the 12th of January!

To prevent confusion we would like to clarify the how the enlistment will be done this Friday:
- You can enlist yourself at the UHSK room
-If you enlist between 10:00 and 10:15 you have the right to join the 'lotery'. 
- There will only be a draw if we have no free spots left at 10:15.
-It is possible to enlist yourself OR someone else. If you enlist someone else, it is important that you know their personal information, and that the person signs the authorisation for the payment (at the bottom of this message you can find which personal information you need). This person doesn't have to be a member of the UHSK. If for some reason the person that you enlist can’t fill in the authorisation for the payment, please let him/her send a message to the Excom.
-There are 38 free spots for participants
-The personal info you need for the enlistment
Name
Telephone number
Date of birth
First year/seniors
Allergies and or special things we need to know
Your bank number
Emergency number
ID/passport (document number, expiring date, country of issue, nationality, personal number)

Sincerely,

The Excursion Committee

Lees meer
Grote Reis 2018 Zagreb en
zondag 15 apr 2018 

Lieve UHSK’ers,

April begint dichterbij te komen! Van de 13e tot en met de 22e zullen we een grootse reis langs de besneeuwde bergen, de blauwe meren en vooral de bruisende hoofdsteden van Slovenië en Kroatië maken. Op vrijdag de 13e (hihi) vliegen we naar Zagreb, waar we meteen de bus naar Ljubljana zullen nemen. Hier zullen we blijven t/m dinsdag de 17e omdat we dan de bus terug naar Zagreb zullen nemen. Vanaf dinsdag de 17e t/m zaterdag de 21e zullen we in Zagreb verblijven. Op zowel de 16e als de 20e zullen we de hoofdsteden verlaten om andere gebieden van Slovenië en Kroatië te ontdekken. Op zondag de 22e zullen we in de ochtend weer terugvliegen naar onze kleine postzegel. Informatie over de vertrektijd op vrijdag de 13e zal in het evenement verschijnen en via de mail verstuurd worden. De kosten van de Grote Reis 2018 bedragen 440 euro.

Op vrijdag 12 januari zullen de inschrijvingen op de UHSK-kamer zijn, vanaf 10:00 tot 10:15! We hebben in totaal 38 plekjes vrij. We zullen hetzelfde inschrijfconcept als bij de Kleine Reis gebruiken. Dit houdt in dat we geen rekening houden de volgorde waarop jullie zullen verschijnen, en dat we zodra er meer dan 38 mensen zijn om 10:15 met een loting zullen beslissen wie er mee gaat. Let er dus op dat we het iets overzichtelijker hebben proberen te maken door “ben er voor 10:01” in “ben er tussen 10:00 tot 10:15” hebben veranderd. Om aan twijfel, toeval en onzekerheid te ontkomen is het dus verstandig om er ruim voor 10:15 te zijn. Iedereen die er voor 10:15 is doet mee aan de loting als er geen plekken meer vrij zijn. Zodra je een minuut later komt sta je direct op de reservelijst, achter de mensen die eventueel buiten de loting vallen. Er zijn bij de Grote Reis geen plekken gereserveerd voor eerstejaars.

Als jullie vragen hebben over de reis of de inschrijvingen, mail dan naar excursiecommissie@uhsk.nl, stuur ons een bericht op Instagram of vraag het een van de Excommers. We hebben ons best gedaan (en zijn er nog druk mee bezig) om de Grote Reis 2018 onvergetelijk te laten worden en zien jullie graag tijdens de inschrijvingen op vrijdag 12 januari!

Om verwarring te voorkomen volgen hier enkele verhelderingen omtrent de inschrijvingen vrijdag:
- De inschrijving vindt plaats op de UHSK kamer.
-Tussen 10:00 en 10:15 heb je, als je je inschrijft, recht om mee te doen aan de loting.
- Er wordt alleen geloot als er om 10:15 stipt meer dan 38 man voor de kamer staat. 
-Het is mogelijk om of jezelf OF iemand anders in te schrijven. Als je iemand anders inschrijft is het belangrijk dat je over persoonsgegevens van diegene beschikt, het is belangrijk dat degene die je inschrijft zelf vrijdag de machtiging ondertekend (onderaan dit bericht staan de precieze gegevens die je nodig hebt). Degene die jou in schrijft hoeft geen lid van de UHSK te zijn. Mocht je verhinderd zijn de machtiging vrijdag te ondertekenen, spreek dan de Excom aan of stuur een berichtje/mail.
-Er is plek voor 38 deelnemers op de Grote Reis.
- Iedereen die na 10:15 zich komt inschrijven wordt automatisch op de reservelijst gezet, onder de eventuele reservelijst die volgt uit de loting. 
-Gegevens die je nodig hebt voor de inschrijving:
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Allergieën en of bijzonderheden
Eerste/ouderejaars (overzicht)
IBAN
Noodnummer
ID/Paspoort (documentnummer, verloopdatum, land van uitgave, nationaliteit, persoonsnummer)
___________________________________________________

Dear UHSK members,

April is closing in! From the 13th till the 22nd we will travel across snowy mountains, blue lakes and lively capital cities of Slovenia and Croatia. On Friday the 13th (jokes) we will fly to Zagreb, where we will immediately take the bus to Ljubljana. We will stay there till the Tuesday the 17th, and will take the bus back to Zagreb that day. From Tuesday the 17th till Saturday the 21st we will stay in this lovely capital. On both the 16th and the 20th we will leave the capitals to discover other areas in Slovenia and Croatia. On Sunday the 22nd we will fly back to our little post stamp in the morning. Information about when we leave on Friday the 13th will appear in the event en will be sent to you by email. The Big Trip 2018 will cost 440 euro’s.

On Friday the 12th of January you can enlist on the UHSK-kamer, between 10:00 and 10:15 AM. We have 38 spots free. We will hold on to the same enlistment concept we used with the Small Trip. This means that being earlier than others does not affect the enlistment, and that we will use ballot papers if the limit of 38 has been reached at 10:15 AM. Note that we changed “be there before 10:01” in “be there between 10:00 and 10:15 AM”. Do not tempt fate by showing up at 10:15 AM, so we recommend being there comfortably before 10:15 AM. Everyone that is present at before 10:15 joins the draw, if you are later you will join the reserve list. There are no spots reserved for first year students.

If you have any questions about the trip or the enlistment, feel free to contact us on excursiecommisie@uhsk.nl, Instagram, or ask one of the Excom members. We have tried our best (and are still doing) to make the Big Trip 2018 unforgettable and hope to see you all on Friday the 12th of January!

To prevent confusion we would like to clarify the how the enlistment will be done this Friday:
- You can enlist yourself at the UHSK room
-If you enlist between 10:00 and 10:15 you have the right to join the 'lotery'. 
- There will only be a draw if we have no free spots left at 10:15.
-It is possible to enlist yourself OR someone else. If you enlist someone else, it is important that you know their personal information, and that the person signs the authorisation for the payment (at the bottom of this message you can find which personal information you need). This person doesn't have to be a member of the UHSK. If for some reason the person that you enlist can’t fill in the authorisation for the payment, please let him/her send a message to the Excom.
-There are 38 free spots for participants
-The personal info you need for the enlistment
Name
Telephone number
Date of birth
First year/seniors
Allergies and or special things we need to know
Your bank number
Emergency number
ID/passport (document number, expiring date, country of issue, nationality, personal number)

Sincerely,

The Excursion Committee

Lees meer
Grote Reis 2018 Zagreb en
maandag 16 apr 2018 

Lieve UHSK’ers,

April begint dichterbij te komen! Van de 13e tot en met de 22e zullen we een grootse reis langs de besneeuwde bergen, de blauwe meren en vooral de bruisende hoofdsteden van Slovenië en Kroatië maken. Op vrijdag de 13e (hihi) vliegen we naar Zagreb, waar we meteen de bus naar Ljubljana zullen nemen. Hier zullen we blijven t/m dinsdag de 17e omdat we dan de bus terug naar Zagreb zullen nemen. Vanaf dinsdag de 17e t/m zaterdag de 21e zullen we in Zagreb verblijven. Op zowel de 16e als de 20e zullen we de hoofdsteden verlaten om andere gebieden van Slovenië en Kroatië te ontdekken. Op zondag de 22e zullen we in de ochtend weer terugvliegen naar onze kleine postzegel. Informatie over de vertrektijd op vrijdag de 13e zal in het evenement verschijnen en via de mail verstuurd worden. De kosten van de Grote Reis 2018 bedragen 440 euro.

Op vrijdag 12 januari zullen de inschrijvingen op de UHSK-kamer zijn, vanaf 10:00 tot 10:15! We hebben in totaal 38 plekjes vrij. We zullen hetzelfde inschrijfconcept als bij de Kleine Reis gebruiken. Dit houdt in dat we geen rekening houden de volgorde waarop jullie zullen verschijnen, en dat we zodra er meer dan 38 mensen zijn om 10:15 met een loting zullen beslissen wie er mee gaat. Let er dus op dat we het iets overzichtelijker hebben proberen te maken door “ben er voor 10:01” in “ben er tussen 10:00 tot 10:15” hebben veranderd. Om aan twijfel, toeval en onzekerheid te ontkomen is het dus verstandig om er ruim voor 10:15 te zijn. Iedereen die er voor 10:15 is doet mee aan de loting als er geen plekken meer vrij zijn. Zodra je een minuut later komt sta je direct op de reservelijst, achter de mensen die eventueel buiten de loting vallen. Er zijn bij de Grote Reis geen plekken gereserveerd voor eerstejaars.

Als jullie vragen hebben over de reis of de inschrijvingen, mail dan naar excursiecommissie@uhsk.nl, stuur ons een bericht op Instagram of vraag het een van de Excommers. We hebben ons best gedaan (en zijn er nog druk mee bezig) om de Grote Reis 2018 onvergetelijk te laten worden en zien jullie graag tijdens de inschrijvingen op vrijdag 12 januari!

Om verwarring te voorkomen volgen hier enkele verhelderingen omtrent de inschrijvingen vrijdag:
- De inschrijving vindt plaats op de UHSK kamer.
-Tussen 10:00 en 10:15 heb je, als je je inschrijft, recht om mee te doen aan de loting.
- Er wordt alleen geloot als er om 10:15 stipt meer dan 38 man voor de kamer staat. 
-Het is mogelijk om of jezelf OF iemand anders in te schrijven. Als je iemand anders inschrijft is het belangrijk dat je over persoonsgegevens van diegene beschikt, het is belangrijk dat degene die je inschrijft zelf vrijdag de machtiging ondertekend (onderaan dit bericht staan de precieze gegevens die je nodig hebt). Degene die jou in schrijft hoeft geen lid van de UHSK te zijn. Mocht je verhinderd zijn de machtiging vrijdag te ondertekenen, spreek dan de Excom aan of stuur een berichtje/mail.
-Er is plek voor 38 deelnemers op de Grote Reis.
- Iedereen die na 10:15 zich komt inschrijven wordt automatisch op de reservelijst gezet, onder de eventuele reservelijst die volgt uit de loting. 
-Gegevens die je nodig hebt voor de inschrijving:
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Allergieën en of bijzonderheden
Eerste/ouderejaars (overzicht)
IBAN
Noodnummer
ID/Paspoort (documentnummer, verloopdatum, land van uitgave, nationaliteit, persoonsnummer)
___________________________________________________

Dear UHSK members,

April is closing in! From the 13th till the 22nd we will travel across snowy mountains, blue lakes and lively capital cities of Slovenia and Croatia. On Friday the 13th (jokes) we will fly to Zagreb, where we will immediately take the bus to Ljubljana. We will stay there till the Tuesday the 17th, and will take the bus back to Zagreb that day. From Tuesday the 17th till Saturday the 21st we will stay in this lovely capital. On both the 16th and the 20th we will leave the capitals to discover other areas in Slovenia and Croatia. On Sunday the 22nd we will fly back to our little post stamp in the morning. Information about when we leave on Friday the 13th will appear in the event en will be sent to you by email. The Big Trip 2018 will cost 440 euro’s.

On Friday the 12th of January you can enlist on the UHSK-kamer, between 10:00 and 10:15 AM. We have 38 spots free. We will hold on to the same enlistment concept we used with the Small Trip. This means that being earlier than others does not affect the enlistment, and that we will use ballot papers if the limit of 38 has been reached at 10:15 AM. Note that we changed “be there before 10:01” in “be there between 10:00 and 10:15 AM”. Do not tempt fate by showing up at 10:15 AM, so we recommend being there comfortably before 10:15 AM. Everyone that is present at before 10:15 joins the draw, if you are later you will join the reserve list. There are no spots reserved for first year students.

If you have any questions about the trip or the enlistment, feel free to contact us on excursiecommisie@uhsk.nl, Instagram, or ask one of the Excom members. We have tried our best (and are still doing) to make the Big Trip 2018 unforgettable and hope to see you all on Friday the 12th of January!

To prevent confusion we would like to clarify the how the enlistment will be done this Friday:
- You can enlist yourself at the UHSK room
-If you enlist between 10:00 and 10:15 you have the right to join the 'lotery'. 
- There will only be a draw if we have no free spots left at 10:15.
-It is possible to enlist yourself OR someone else. If you enlist someone else, it is important that you know their personal information, and that the person signs the authorisation for the payment (at the bottom of this message you can find which personal information you need). This person doesn't have to be a member of the UHSK. If for some reason the person that you enlist can’t fill in the authorisation for the payment, please let him/her send a message to the Excom.
-There are 38 free spots for participants
-The personal info you need for the enlistment
Name
Telephone number
Date of birth
First year/seniors
Allergies and or special things we need to know
Your bank number
Emergency number
ID/passport (document number, expiring date, country of issue, nationality, personal number)

Sincerely,

The Excursion Committee

Lees meer
Grote Reis 2018 Zagreb en
dinsdag 17 apr 2018 

Lieve UHSK’ers,

April begint dichterbij te komen! Van de 13e tot en met de 22e zullen we een grootse reis langs de besneeuwde bergen, de blauwe meren en vooral de bruisende hoofdsteden van Slovenië en Kroatië maken. Op vrijdag de 13e (hihi) vliegen we naar Zagreb, waar we meteen de bus naar Ljubljana zullen nemen. Hier zullen we blijven t/m dinsdag de 17e omdat we dan de bus terug naar Zagreb zullen nemen. Vanaf dinsdag de 17e t/m zaterdag de 21e zullen we in Zagreb verblijven. Op zowel de 16e als de 20e zullen we de hoofdsteden verlaten om andere gebieden van Slovenië en Kroatië te ontdekken. Op zondag de 22e zullen we in de ochtend weer terugvliegen naar onze kleine postzegel. Informatie over de vertrektijd op vrijdag de 13e zal in het evenement verschijnen en via de mail verstuurd worden. De kosten van de Grote Reis 2018 bedragen 440 euro.

Op vrijdag 12 januari zullen de inschrijvingen op de UHSK-kamer zijn, vanaf 10:00 tot 10:15! We hebben in totaal 38 plekjes vrij. We zullen hetzelfde inschrijfconcept als bij de Kleine Reis gebruiken. Dit houdt in dat we geen rekening houden de volgorde waarop jullie zullen verschijnen, en dat we zodra er meer dan 38 mensen zijn om 10:15 met een loting zullen beslissen wie er mee gaat. Let er dus op dat we het iets overzichtelijker hebben proberen te maken door “ben er voor 10:01” in “ben er tussen 10:00 tot 10:15” hebben veranderd. Om aan twijfel, toeval en onzekerheid te ontkomen is het dus verstandig om er ruim voor 10:15 te zijn. Iedereen die er voor 10:15 is doet mee aan de loting als er geen plekken meer vrij zijn. Zodra je een minuut later komt sta je direct op de reservelijst, achter de mensen die eventueel buiten de loting vallen. Er zijn bij de Grote Reis geen plekken gereserveerd voor eerstejaars.

Als jullie vragen hebben over de reis of de inschrijvingen, mail dan naar excursiecommissie@uhsk.nl, stuur ons een bericht op Instagram of vraag het een van de Excommers. We hebben ons best gedaan (en zijn er nog druk mee bezig) om de Grote Reis 2018 onvergetelijk te laten worden en zien jullie graag tijdens de inschrijvingen op vrijdag 12 januari!

Om verwarring te voorkomen volgen hier enkele verhelderingen omtrent de inschrijvingen vrijdag:
- De inschrijving vindt plaats op de UHSK kamer.
-Tussen 10:00 en 10:15 heb je, als je je inschrijft, recht om mee te doen aan de loting.
- Er wordt alleen geloot als er om 10:15 stipt meer dan 38 man voor de kamer staat. 
-Het is mogelijk om of jezelf OF iemand anders in te schrijven. Als je iemand anders inschrijft is het belangrijk dat je over persoonsgegevens van diegene beschikt, het is belangrijk dat degene die je inschrijft zelf vrijdag de machtiging ondertekend (onderaan dit bericht staan de precieze gegevens die je nodig hebt). Degene die jou in schrijft hoeft geen lid van de UHSK te zijn. Mocht je verhinderd zijn de machtiging vrijdag te ondertekenen, spreek dan de Excom aan of stuur een berichtje/mail.
-Er is plek voor 38 deelnemers op de Grote Reis.
- Iedereen die na 10:15 zich komt inschrijven wordt automatisch op de reservelijst gezet, onder de eventuele reservelijst die volgt uit de loting. 
-Gegevens die je nodig hebt voor de inschrijving:
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Allergieën en of bijzonderheden
Eerste/ouderejaars (overzicht)
IBAN
Noodnummer
ID/Paspoort (documentnummer, verloopdatum, land van uitgave, nationaliteit, persoonsnummer)
___________________________________________________

Dear UHSK members,

April is closing in! From the 13th till the 22nd we will travel across snowy mountains, blue lakes and lively capital cities of Slovenia and Croatia. On Friday the 13th (jokes) we will fly to Zagreb, where we will immediately take the bus to Ljubljana. We will stay there till the Tuesday the 17th, and will take the bus back to Zagreb that day. From Tuesday the 17th till Saturday the 21st we will stay in this lovely capital. On both the 16th and the 20th we will leave the capitals to discover other areas in Slovenia and Croatia. On Sunday the 22nd we will fly back to our little post stamp in the morning. Information about when we leave on Friday the 13th will appear in the event en will be sent to you by email. The Big Trip 2018 will cost 440 euro’s.

On Friday the 12th of January you can enlist on the UHSK-kamer, between 10:00 and 10:15 AM. We have 38 spots free. We will hold on to the same enlistment concept we used with the Small Trip. This means that being earlier than others does not affect the enlistment, and that we will use ballot papers if the limit of 38 has been reached at 10:15 AM. Note that we changed “be there before 10:01” in “be there between 10:00 and 10:15 AM”. Do not tempt fate by showing up at 10:15 AM, so we recommend being there comfortably before 10:15 AM. Everyone that is present at before 10:15 joins the draw, if you are later you will join the reserve list. There are no spots reserved for first year students.

If you have any questions about the trip or the enlistment, feel free to contact us on excursiecommisie@uhsk.nl, Instagram, or ask one of the Excom members. We have tried our best (and are still doing) to make the Big Trip 2018 unforgettable and hope to see you all on Friday the 12th of January!

To prevent confusion we would like to clarify the how the enlistment will be done this Friday:
- You can enlist yourself at the UHSK room
-If you enlist between 10:00 and 10:15 you have the right to join the 'lotery'. 
- There will only be a draw if we have no free spots left at 10:15.
-It is possible to enlist yourself OR someone else. If you enlist someone else, it is important that you know their personal information, and that the person signs the authorisation for the payment (at the bottom of this message you can find which personal information you need). This person doesn't have to be a member of the UHSK. If for some reason the person that you enlist can’t fill in the authorisation for the payment, please let him/her send a message to the Excom.
-There are 38 free spots for participants
-The personal info you need for the enlistment
Name
Telephone number
Date of birth
First year/seniors
Allergies and or special things we need to know
Your bank number
Emergency number
ID/passport (document number, expiring date, country of issue, nationality, personal number)

Sincerely,

The Excursion Committee

Lees meer
pagina >   totaal items: 17

Advertentie